zorg & behandeling

Wonen

Bij ons kun je wonen op verschillende, altijd kleinschalige woonplekken. We hebben woonhuizen voor individuele bewoning tot locaties waar zo’n acht of negen mensen gezamenlijk wonen. 

Voor wie?

Wie kunnen er bij ons komen wonen? Mensen met een verstandelijke beperking zijn bij ons van harte welkom, wanneer zij een geldige indicatie van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) hebben. Met het Zorgkantoor hebben wij afgesproken dat mensen met de volgende indicaties bij ons terecht kunnen:

  • Verstandelijk gehandicaptenzorg: ZZP 4 tot en met 7 (met en zonder behandeling)
  • Mensen met een indicatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg ZZP 3 (inclusief verblijf), afgegeven voor 31 december 2014, kunnen in 2015 nog rechten doen gelden op een plek in een instelling.

Heeft u een WLZ- indicatie van het CIZ gekregen voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum of langdurige GGZ? Dan zullen wij met ons Zorgkantoor Achmea in gesprek gaan over de mogelijkheid om die te verzilveren. Als er bij ons plaats is, tenminste.

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen vanuit een gemeente gekregen? Dan zullen wij met onze centrumgemeente Doetinchem overleggen of u die bij ons kunt 'verzilveren'.

Op de homepage van onze website kunt u zien of wij woonplekken hebben.

Locaties

Op de locatie De Vijfsprong (Reeoordweg) werken dagelijks zo’n veertig mensen (hulp- en zorgvragers & medewerkers) en wonen zeventien mensen op de Lelie, de Roos of boven het Atrium.

In de zes huizen in het dorp Vorden verblijven dagelijks dertien mensen (huizen op het Biesterveld, de Overweg en de Haar).

In 2006 is Natuurmonumenten gestart met de herontwikkeling van het landgoed Hackfort. Daarbij hebben zij ons als partner gevraagd mee te denken. Onze boeren pachten land op Hackfort (ca. 40 hectare). Ook wonen er mensen van ons: op dit moment zijn dat er twintig  op de boerderijen Hoogkamp, het Hofhuis en de appartementen bij het Smidshuis.

Daarnaast is op de Pastorie in Vierakker een kinder- en jeugdhuis met een inwonend medewerker, waar acht kinderen verblijven in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Ook is er mogelijkheid tot logeren.

Eigen bijdrage 2019

 Als u op Stichting Urtica komt wonen heeft u de keuze om een aantal diensten af te nemen. Afhankelijk van de locatie waar u woont zijn dit onderstaande diensten:

 Smidshuis:

Abonnement telefonie/internet                                                                             € 15,= per maand

Onbeperkt bellen naar vaste- en mobiele nummers in Nederland                       € 15,= per maand

 

Wassen eigen kleding:                 

Een wasmachine en droger wordt door Stichting Urtica ter beschikking gesteld. U dient zelf zorg te dragen voor wasmiddel.

 

Overweg, Biesterveld:

Telefoon en wassen                                                                                             € 20,= per maand

Telefoon, internet, televisie en wassen                                                                € 25,= per maand

 

Van groepswonen naar zelfstandig wonen

De vraag naar woonplekken in onze leefwerkgemeenschap is al jaren hoog. Hoewel er onzekerheid is over de financiering, proberen wij aan die woonvraag tegemoet te blijven komen. Sommige mensen zijn voor hun verdere leven aangewezen op het wonen in onze leefwerkgemeenschap. Anderen komen bij ons en willen op termijn werken aan verzelfstandiging in wonen en werken.

Om daaraan te kunnen werken, bieden wij de mensen verschillende soorten woonplekken aan. Wij hebben boerderijen (waar mensen groepsgewijs kunnen wonen) en huizen in het dorp, waar meer zelfstandig gewoond kan worden in veel kleinere setting (twee tot drie mensen in een gezinswoning). De daarop volgende stap is het zelfstandig wonen in appartementen, terwijl de zorg nog ter plekke aanwezig is. Dat kan in het Smidshuis op Hackfort.

De laatste stap is dan om zelfstandig woonruimte te zoeken en met wat ambulante begeleiding leven en werk zelf verder vorm te geven.

Cliƫntenraad

Urtica heeft een cliëntenraad; er wordt gestreefd naar een afvaardiging per locatie, zodat alle cliënten hun stem kunnen laten horen. Deze persoon zorgt er voor dat in de huisvergaderingen en werkevaluaties de thema’s en onderwerpen besproken worden. Hij / zij brengt onderwerpen in bij de clientenraad vergadering die leven bij de achterban. En verzorgt de informatie en bespreekpunten die vanuit de organisatie ingebracht worden. De cliënt wordt hierbij ondersteund door een begeleider. De cliëntenraad wordt begeleid door een onafhankelijk medewerker van het LSR. Deze ondersteunt de leden in de vergadering en ondersteunt de verbinding met de diverse locaties. De ondersteuner kent de diverse locaties. Er wordt 10 x per jaar vergaderd. De directeur / bestuurder is 8x per jaar een gedeelte van de vergadering aanwezig. Jaarlijks wordt de cliëntenraad in de Raad van Toezicht uitgenodigd. Een keer per jaar wordt de cliëntenraad door lid van de RvT bezocht.

Klachten

Klagen helpt ook ons! Zorg- en hulpvragers hebben veelal bijzonder contact met de medewerkers. Het gaat immers vaak over persoonlijke problemen. De medewerkers streven ernaar zorg en begeleiding te geven, die zorg- en hulpvragers verder helpen kan. Toch kan er iets misgaan in het contact. Kun je vinden dat een medeweker zich niet respectvol of zich zelfs intimiderend gedraagt. Of voel je je onheus bejegend.

Zoiets roept onvrede op. Wordt er niets met die onvrede gedaan, dan kan dat leiden tot een klacht. Iedereen heeft het recht om te klagen. Bovendien helpt het klagen ons ook verder: een klacht kan immers gezien worden als een suggestie ter verbetering. En verbetering van onze organisatie is ons veel waard. Hoewel we het niet fijn vinden als er klachten zijn (dan doen we immers iets verkeerd); de ervaring leert dat klagen helpt. Niet alleen de klager, maar ook de organisatie. In de downloads staat onze klachtenprocedure.

Behalve tot de klachtencommissie kunnen zowel hulp- als zorgvragers zich ook wenden tot de patiëntenvertrouwenspersoon van GGNet, Arianne de Geus.

Tel. 0900-4448888

zoek